SPF JAARBERICHT 2022 INHOUD

Beloningsbeleid voor bestuurders

Het bestuur voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. SPF toetst en vergelijkt dit beloningsbeleid zoveel mogelijk bij externe partijen. Het beloningsbeleid gaat uit van de Wet normering topinkomens. Dat is in de pensioensector steeds gebruikelijker.

 

De externe bestuursleden, de leden van de RvT en de externe beleggings- en risicoadviseur ontvangen een marktconforme vergoeding. De pensioengerechtigde leden van het bestuur en het VO ontvangen een onkostenvergoeding. SPF verstrekt geen prestatiegerelateerde beloningen en ontslagvergoedingen. Het fonds verstrekte daarnaast geen leningen aan (voormalige) bestuurders. Ook is er geen sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders. Het pensioenfonds heeft geen medewerkers in dienst. 

 

In 2022 paste SPF het beloningsbeleid zodanig aan, dat het fonds de betaalde vergoedingen vanaf 1 januari 2023 jaarlijks kan indexeren.