SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD

Beloningsbeleid voor bestuurders

Het bestuur voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. SPF toetst en vergelijkt zoveel als mogelijk het beloningsbeleid bij externe partijen.


De leden van het bestuur en het VO die in dienst zijn van SABIC ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding vanuit SPF. Zij zijn in dienstbetrekking van SABIC en vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van SABIC. Er is geen sprake van een (aanvullende) beloning vanuit SPF. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur en het VO ontvangen een vergoeding gebaseerd op de Verordening vergoedingen Sociaal-Economische Raad 2011-2012.


De externe bestuursleden, de leden van de RvT en de externe beleggings- en risicoadviseur ontvangen een marktconforme vergoeding. Prestatiegerelateerde beloningen en ontslagvergoedingen vinden niet plaats.


In 2017 heeft het bestuur een besluit genomen over de vergoeding voor de voorzitter van het fonds als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. In 2018 is gebleken dat de vooraf ingeschatte tijdsbesteding niet paste bij de tijd die benodigd is voor het voorzitterschap. Het bestuur heeft daarop voorgesteld om het beloningsbeleid op dit punt aan te passen en de vergoeding voor de voorzitter in 2018 te baseren op een inzet van 3 dagen per week. Over dit voorstel heeft het VO positief geadviseerd, waarna de RvT het aangepaste beleid heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring werd gegeven onder de voorwaarde dat het verhogen van de vergoeding uitsluitend zou gelden voor het jaar 2018.


Vanaf 1 januari 2019 is een externe bestuurder voorzitter van SPF. Voor deze externe bestuurder maakt het vervullen van het voorzitterschap onderdeel uit van zijn inkomensverwerving. Het bestuur heeft met de voorzitter afspraken gemaakt over de hoogte van zijn vergoeding. In het Beloningsbeleid is als uitgangspunt genomen dat voor externen geldt dat de vergoeding marktconform moet zijn.