SPF JAARBERICHT 2020 INHOUD
 • De conclusie
  van de
  raad van toezicht

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De raad van toezicht bestaat uit drie leden.

Samenstelling per mei 2021

 • RvT_Scheepens Kees
  Kees
  Scheepens

  Voorzitter

 • RvT_Ong Willeke
  Willeke
  Ong

 • RvT_LinnenbankStephan-3
  Stephan
  Linnenbank

De raad concludeert dat het fonds goed wordt bestuurd en dat het bestuur in control is.

Follow-up aanbevelingen 2019

Het intern toezicht beoordeelt de opvolging die het bestuur geeft aan eerdere aanbevelingen van het intern toezicht. Voor 2019 waren de volgende thema’s benoemd:

 1. Beheersing ICT risico’s
 2. IORP II de werking
 3. Risicohouding van het bestuur
 4. Strategische risico’s
 5. Deelnemerscommunicatie
 6. Geschiktheidsbeleid
 7. Maatschappelijk verantwoord beleggen

De raad nam kennis van de rapportage van het bestuur waarin de opvolging zichtbaar is gemaakt van de aanbevelingen van de raad over 2019. De raad is van oordeel dat het bestuur adequaat opvolging heeft gegeven aan de desbetreffende aanbevelingen.

 

Code pensioenfondsen

Het bestuur heeft de aanbevelingen en best practices van de Code Pensioenfondsen ingevoerd in de bedrijfsvoering. Deze code bestaat uit 65 normen die onderverdeeld zijn in 8 thema’s:

 • vertrouwen waarmaken
 • verantwoordelijkheid nemen
 • integer handelen
 • kwaliteit nastreven
 • zorgvuldig benomen
 • gepast belonen
 • toezicht houden en inspraak waarborgen
 • transparantie bevorderen

Het bestuur heeft een analyse uitgevoerd op de naleving van de Code. Uit deze analyse blijkt dat aan alle 65 normen wordt voldaan op norm 33 na. Norm 33: “In zowel het bestuur als in het VO of het belanghebbendeorgaan is tenminste 1 vrouw en 1 man. Er zitten zowel mensen van boven als van onder de 40 jaar in. Het bestuur stelt een stappenplan op om de diversiteit te bevorderen.”

 

Specifieke aandachtpunten voor 2020

De specifieke aandachtspunten voor 2020 waren:

 • Het bestuursbeleid naar aanleiding van IORP-II.
 • Het bestuursbeleid op het gebied van ESG.
 • Het bestuursbeleid op het gebied van crisismanagement en business continuity, waaronder het ICT-beveiligingsbeleid en het uitbestedingsbeleid.
 • Het pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen hiervan voor het fonds en zijn uitvoerder DPS.

 

De volledige tekst van de bevindingen en aanbevelingen van de Raad van Toezicht en de reactie van het bestuur van SPF daarop, is te vinden in het volledige jaarverslag van SPF (PDF).