SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD
  • De conclusie
    van de
    Raad van Toezicht

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn.

De raad is in functie getreden per 1 februari 2018 en heeft de functie van intern toezicht overgenomen van een visitatiecommissie (VC). De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. In 2018 waren dat: Kees Scheepens, Willeke Ong en Peter de Groot (voorzitter).

SPF_RvT_1

v.l.n.r.: Willeke Ong, Kees Scheepens, Peter de Groot (voorzitter)

Voor 2018 is een toezichtplan opgesteld op basis van het laatste verslag van de VC en eigen afwegingen met – naast de wettelijke taken - als speerpunten de evaluatie en de uitwerking van de strategische keuzes die waren gemaakt in 2017, de verdere professionalisering van risicomanagement, inclusief de implementatie van IORP II en de effectieve herschikking van werkzaamheden die samenhangen met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de drie fondsorganen.

De raad concludeert dat het fonds goed wordt bestuurd en dat het bestuur in control is.

 

De volledige tekst van de bevindingen en aanbevelingen van de Raad van Toezicht en de reactie van het bestuur van SPF daarop, is te vinden in het jaarverslag van SPF.