SPF JAARBERICHT 2021 INHOUD
 • De conclusie
  van de
  raad van toezicht

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De raad van toezicht bestaat uit drie leden.

Samenstelling per mei 2022

 • RvT_Scheepens Kees
  Kees
  Scheepens

  Voorzitter

 • RvT_Ong Willeke
  Willeke
  Ong

 • RvT_LinnenbankStephan-3
  Stephan
  Linnenbank

De raad concludeert dat het bestuur in control is en dat het fonds goed wordt bestuurd.

 

Follow-up aanbevelingen 2020

Het intern toezicht beoordeelt de opvolging die het bestuur geeft aan eerdere aanbevelingen van het intern toezicht. Voor 2020 waren de volgende onderwerpen benoemd:

 1. Verantwoordelijkheid nemen
 2. Zorgvuldig benoemen
 3. Transparantie bevorderen
 4. Bestuursbeleid n.a.v. IORP-2
 5. Bestuursbeleid ESG
 6. Bestuursbeleid crisismanagement, business community
 7. Het pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen voor DPS

De raad nam kennis van de rapportage van het bestuur waarin de opvolging zichtbaar is gemaakt van de aanbevelingen van de raad over 2020. De raad is van oordeel dat het bestuur adequaat opvolging heeft gegeven aan de desbetreffende aanbevelingen.

 

Code pensioenfondsen

Het bestuur heeft de aanbevelingen en best practices van de Code Pensioenfondsen ingevoerd in de bedrijfsvoering. Deze code bestaat uit 65 normen die onderverdeeld zijn in 8 thema’s:

 • vertrouwen waarmaken
 • verantwoordelijkheid nemen
 • integer handelen
 • kwaliteit nastreven
 • zorgvuldig benomen
 • gepast belonen
 • toezicht houden en inspraak waarborgen
 • transparantie bevorderen

Het bestuur heeft een analyse uitgevoerd op de naleving van de Code. Uit deze analyse blijkt data aan alle relevante normen wordt voldaan, op de normen 25, 33 en 34 na.

 • Norm 25: Volgens de code heeft elk bestuurslid stemrecht. De externe voorzitter is formeel geen bestuurslid en heeft daarom geen stemrecht. In dat opzicht is deze bepaling niet in strijd met de code.
 • Norm 33: In zowel bestuur als in het VO of het belanghebbendeorgaan is tenminste 1 vrouw en 1 man. Er zitten zowel mensen van boven als van onder de 40 jaar in. In het beleid is een actieplan opgenomen om de diversiteit te bevorderen.
 • Norm 34: De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. In 2021 zijn de statuten van het fonds gewijzigd. Een bestuurslid kan nu niet maar twee, maar drie keer worden herbenoemd.

 

Specifieke aandachtspunten voor 2021

De specifieke aandachtspunten voor 2021 waren:

 • De eigen risicobeoordeling (ERB)
 • De beheersing van ICT- en uitbestedingsrisico's
 • Wet toekomst pensioenen

De volledige tekst van de bevindingen en aanbevelingen van de Raad van Toezicht en de reactie van het bestuur van SPF daarop, is te vinden in het volledige jaarverslag van SPF (PDF).