SPF JAARBERICHT 2022 INHOUD
 • De conclusie
  van de
  raad van toezicht

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De raad van toezicht bestaat uit drie leden.

Samenstelling per mei 2022

 • RvT_Scheepens Kees
  Kees
  Scheepens

  Voorzitter

 • RvT_Ong Willeke
  Willeke
  Ong

 • RvT_LinnenbankStephan-3
  Stephan
  Linnenbank

Code pensioenfondsen

Het bestuur heeft de aanbevelingen en best practices van de Code Pensioenfondsen ingevoerd in de bedrijfsvoering. Deze code bestaat uit 65 normen die onderverdeeld zijn in 8 thema’s:

 1. Vertrouwen waarmaken
 2. Verantwoordelijkheid nemen
 3. Integer handelen
 4. Kwaliteit nastreven
 5. Zorgvuldig benoemen
 6. Gepast belonen
 7. Toezicht houden en inspraak waarborgen
 8. Transparantie bevorderen

 

Het bestuur heeft een analyse uitgevoerd op de naleving van de Code. Op enkele punten komt de Raad met nadere aanbevelingen.

1. Vertrouwen waarmaken
In het kader van de transitie naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is het van belang om de motivering voor de toeslagverlening per 1 januari 2023 goed vast te leggen en de relatie hiervan met de evenwichtige belangenafweging in de nog te nemen besluiten in het kader van de Wtp. In het wettelijk verplichte transitieplan moet worden opgenomen op welke wijze besluiten tijdens de transitiefase van invloed zijn geweest op de besluitvorming bij de transitie. Deze effecten moeten ook kwantitatief inzichtelijk worden gemaakt. De raad adviseert bij de besluitvorming in de komende periode in het kader van de Wtp gebruik te maken van een evenwichtigheidskader.


2. Verantwoordelijkheid nemen
Realiseer in 2023 een nieuwe DVO met DPS en blijf borgen dat het fonds voldoende flexibiliteit houdt om haar eigen strategie te kunnen blijven voeren.


5. Zorgvuldig benoemen
Monitor in 2023 de voortgang van het in het Diversiteitsbeleid opgenomen actieplan.
De overgang naar de nieuwe pensioenregeling vraagt om versteviging van kennis en competenties. Onderzoek als bestuur welke competenties en kennisgebieden dit betreft en werk hieraan.

 

De specifieke aandachtspunten voor 2022 waren:


Thema ESG

 • Doelstellingen
 • Risicomanagement
 • Rapportages

 

Thema Wet toekomst pensioenen

 • Projectplan
 • Risico-analyse
 • Kosten
 • Communicatie
 • Datakwaliteit

 

De volledige tekst van de bevindingen en aanbevelingen van de Raad van Toezicht en de reactie van het bestuur van SPF daarop, is te vinden in het volledige jaarverslag van SPF (PDF).