SPF JAARBERICHT 2020 INHOUD
  • De financiële
    positie van SPF

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

 

 
We leggen u graag in onderstaande infographic uit hoe de dekkingsgraad van 2020 is berekend.

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

Aan de hand van de hoogte van die beleidsdekkingsgraad wordt ook bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verlenen van toeslag (indexeren).

Het jaar 2020 was voor SPF opnieuw een uitdagend jaar. Het uitbreken van de Covid-19-pandemie aan het begin van het jaar beïnvloedde het fonds op alle fronten. De wereldwijde kapitaalmarkten waar SPF in belegt, daalden aanvankelijk fors. Dat leidde ertoe dat ook de dekkingsgraad van het fonds werd geraakt. Die daling van de dekkingsgraad werd nog eens versterkt doordat ook de rente daalde. In de loop van het jaar herstelden aandelenbeurzen zich, in tegenstelling tot de rente. Die bleef laag. In maart 2020 daalde de dekkingsgraad naar een dieptepunt met 92,6%. Deze waarde ligt dicht in de buurt van de zogenaamde kritische dekkingsgraad. Gevolg was ook dat de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de 100% uitkwam. Als gevolg van het herstel van aandelenbeurzen, herstelde ook de dekkingsgraad van het fonds naar het eind van het jaar en kwam uit op 103,2%.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad hoefde SPF de pensioenen in 2020 gelukkig niet te verlagen, maar kon ze helaas ook niet verhogen. 

SPF probeert het pensioen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen en het pensioen van de actieve deelnemers te laten stijgen met de stijging van de lonen. Dit is de ambitie van SPF en dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Helaas heeft het fonds de doelstelling van een geïndexeerd pensioen dit jaar weer niet gehaald. De opgelopen achterstand heeft de koopkracht van de pensioenen en het opgebouwd pensioen aangetast. Als de financiële situatie bij SPF verbetert, wordt verhoging weer mogelijk. Ondanks dat de pensioenen in 2020 niet verlaagd hoefden te worden, blijft de kans op pensioenverlaging voor de jaren daarna aanwezig. Meer informatie over pensioenverhogingen en -verlagingen is te vinden op de website van SPF.