SPF JAARBERICHT 2021 INHOUD
  • De financiële
    positie van SPF

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

 

 
We leggen u graag in onderstaande infographic uit hoe de dekkingsgraad van 2021 is berekend.

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

Aan de hand van de hoogte van die beleidsdekkingsgraad wordt ook bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verlenen van toeslag (indexeren).

In maart 2020, bij de start van de wereldwijde COVID-19-pandemie, daalde de actuele dekkingsgraad van SPF naar een dieptepunt met 92,6%. Eind 2021 had deze zich hersteld en kwam uit op 117,3%. In 21 maanden tijd een stijging met 24,7%-punt. Deze forse stijging werd veroorzaakt door de stijgingen op de aandelenbeurzen en door een (beperkte) stijging van de rente.

SPF probeert het pensioen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen en het pensioen van de actieve deelnemers te laten stijgen met de stijging van de lonen. Dit is de ambitie van SPF en dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Op basis van het toeslagenbeleid beoordeelde het bestuur in 2021 om per 1 januari 2022 toeslagen te verlenen aan deelnemers en pensioengerechtigden alsook gewezen deelnemers op basis van de financiële situatie van het fonds per einde 2021. Het fonds verleent een toeslag ter grootte van 14,1% van de maximale maatstaf. Dit betekent voor deelnemers een toeslag van 0,55% en voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een toeslag van 0,46%.

Meer informatie over pensioenverhogingen en -verlagingen is te vinden op de website van SPF.