SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD
  • De financiële
    positie van SPF

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

 

 
We leggen u graag in onderstaande infographic uit hoe de dekkingsgraad van 2018 is berekend.

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

Aan de hand van de hoogte van die beleidsdekkingsgraad wordt ook bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verlenen van toeslag (indexeren).

 

Op basis van de beleidsdekkingsgraad kon er over 2018 gedeeltelijk geïndexeerd worden.

SPF probeert het pensioen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen en het pensioen van de actieve deelnemers te laten stijgen met de stijging van de lonen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Helaas heeft het fonds zijn ambitie voor een geïndexeerd pensioen maar zeer beperkt kunnen waarmaken. De opgelopen achterstand heeft de koopkracht van de pensioenen en het opgebouwd pensioen aangetast. Tenzij de financiële situatie opnieuw verslechtert, verwacht het fonds op termijn weer gedeeltelijk toeslagen te kunnen verlenen. Ondanks dat de kans op  kortingen in 2018 kleiner is geworden, mag het nog steeds niet uitgesloten worden. Meer informatie over toeslagverlening is te vinden op de website van SPF.