SPF JAARBERICHT 2022 INHOUD
  • De financiële
    positie van SPF

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

 

 

We leggen u graag uit hoe de dekkingsgraad van 2022 is berekend.

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

Aan de hand van de hoogte van die beleidsdekkingsgraad wordt ook bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verlenen van toeslag (indexeren).

Midden 2022 besloot het bestuur gebruik te maken van de extra toeslagmogelijkheden naar aanleiding van de AMvB (“Motie van Dijk”) met een gedeeltelijke toeslag vanaf 1 juli 2022 van 2,81% voor de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden en opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers (slapers) en een verhoging van 3,34% voor de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers (werkenden). Later heeft het bestuur besloten per 1 januari 2023 een toeslag te verlenen van 4,53% voor de actieven en 10,73% voor de niet-actieven.

SPF probeert het pensioen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen en het pensioen van de actieve deelnemers te laten stijgen met de stijging van de lonen. Dit is de ambitie van SPF en dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. 


Op basis van het toeslagenbeleid beoordeelde het bestuur in 2022 toeslagen te verlenen aan deelnemers en pensioengerechtigden alsook gewezen deelnemers op basis van de financiële situatie van het fonds per einde 2022. Dit betekent voor deelnemers een toeslag van 7,89% en voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een toeslag van 10,73%.


Meer informatie over pensioenverhogingen en -verlagingen is te vinden op de website van SPF.