SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bij het vaststellen en het uitvoeren van het beleid wordt niet alleen rekening gehouden met financiële aspecten. Ook aspecten die van belang zijn voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de maatschappij worden in acht genomen. Daartoe heeft het fonds een eigen beleid ontwikkeld. Het beleid op het gebied van MVB met betrekking tot directe beleggingen is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Uitsluitingenbeleid

    In sommige ondernemingen en landen wordt niet belegd. Dat gebeurt als de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid de activiteiten onaanvaardbaar vinden. Eveneens gebeurt dit als die activiteiten niet stroken met de normen en waarden verwoord in de ‘10 principes van het VN Global Compact’. Daarnaast worden controversiële wapens ook uitgesloten.

  • Sanctiebeleid

    Staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties of de Europese Unie rust, worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Tevens is er sanctiebeleid ten aanzien van personen en terroristische organisaties. Hierbij gaat het voornamelijk om mensenrechten- en wapenvraagstukken.

  • Transparantie

    Het fonds is transparant met betrekking tot de aangehouden beleggingen en communiceert open over het beleid op het gebied van MVB. Op de website van het fonds worden de bedrijven, landen en beleggingsfondsen gepubliceerd waarin wordt geïnvesteerd.

SPF heeft in 2018 het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant voor de Nederlandse pensioensector ondertekend. Het IMVB-convenant is gebaseerd op de OESO ‘Richtlijnen voor multinationale ondernemingen’ en de ‘Beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten’ van de Verenigde Naties. De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

Door het ondertekenen van het convenant verbindt SPF zich ertoe om de OESO-richtlijnen en de VN-beleidslijnen in haar duurzaamheidsbeleid én in haar contracten met externe dienstverleners, in te sluiten.