SPF JAARBERICHT 2016 INHOUD
  • RUUD KLEYNEN
    WIL BECKERS
    BERRY DEBRAUWER

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie houdt toezicht op het bestuur en beoordeelt het functioneren van het bestuur van het fonds. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

Het totaal oordeel van de commissie is derhalve zeer positief. De visitatiecommissie constateert dat het bestuur in control is.

De visitatiecommissie constateert voor 2016 dat het bestuur van SPF zijn verantwoordelijkheid neemt voor alle belanghebbenden. Het bestuur functioneert volgens de visitatiecommissie als geheel in het belang van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.

De visitatiecommissie is van mening dat er sprake is van een goed functionerend bestuur, waarvan de deskundigheid van een hoog niveau is. Het fonds is goed georganiseerd en ingericht en staat continue open voor verbetering. Tevens is het bestuur, volgens de visitatiecommissie, zeer voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de visitatiecommissie over 2015. Ook de visitatiecommissie is van mening dat het niet kunnen realiseren van de ambitie een aandachtspunt voor de toekomst is.

Momenteel is een wetsvoorstel in behandeling waardoor het intern toezicht van SPF niet meer door een visitatiecommissie maar door een Raad van Toezicht ingevuld moet worden. Deze ontwikkelingen wordt door bestuur, verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie op de voet gevolgd.

De tekst van een extract van het rapport van de visitatiecommissie en de reactie van het bestuur van SPF daarop is te vinden in het jaarverslag van SPF.