SPF JAARBERICHT 2016 INHOUD
  • JO MASTENBROEK
    GUIDO CROONEN

“We hebben vorig jaar geen gemakkelijk jaar gehad.” SPF-voorzitter Jo Mastenbroek windt er geen doekjes om als hij terugkijkt op 2016. “We hebben gedurende het jaar zorgen gehad dat we aan het einde van het jaar moesten korten op de pensioenen van de gepensioneerden en de pensioenopbouw van de actieve deelnemers en slapers.

We hebben geen gemakkelijk jaar gehad

Herstel

Gelukkig herstelden de financiële markten aan het einde van het jaar zich enigszins. Daardoor hebben we het gered en hoefden we niet te korten. We denken nog steeds, en dat wordt ook ondersteund door de berekeningen, dat we de ambitie van het pensioenfonds om een geïndexeerd pensioen aan te bieden op lange termijn kunnen waarmaken,” zegt hij. “Dat neemt niet weg dat we al een aantal jaren op rij dit niet hebben kunnen doen en dat we op de korte termijn geen of slechts gedeeltelijke indexatie verwachten”.

Plaatsvervangend voorzitter Guido Croonen wijst erop dat SPF in 2016 met 8,6% een goed rendement heeft gemaakt op de pensioengelden. De daling van de rente in 2016 heeft er echter voor gezorgd dat dit goede rendement niet heeft geleid tot een stijging van de dekkingsgraad. Croonen: “We zijn redelijk gezond uit 2016 gekomen. We begonnen het jaar met een dekkingsgraad van 108,4%. Die daalde vervolgens tot 97,9% en steeg aan het einde van het jaar weer naar 106,8%. In het eerste kwartaal van 2017 is ook weer een mooi rendement gemaakt. Het is natuurlijk de vraag of die trend zich in heel 2017 doorzet. Een goed rendement betekent overigens niet automatisch dat we op korte termijn weer volledig kunnen indexeren.”

Het bestuur van SPF heeft in 2016 veel aandacht en energie besteed aan het managen van de risico’s waarmee een pensioenfonds te maken heeft. “Dan moet je denken aan financiële risico’s, maar niet alleen aan financiële risico’s,“ verduidelijkt Mastenbroek. “Er is ook gekeken naar het uitbesteden van de werkzaamheden aan pensioenuitvoerder DPS en naar de IT-risico’s die er bestaan. Expertise op het gebied van financiën is erg belangrijk en het bestuur heeft afgelopen jaar een nieuwe externe beleggingsadviseur aangetrokken. Tevens is vanwege het vertrek van extern bestuurslid Cor van der Sluis een nieuwe externe professionele bestuurder aangetrokken in de persoon van Marcel Roberts met veel kennis op het gebied van vermogensbeheer en beleggingen.”

 

DNB en beleggingsbeleid

Dat het beleggingsbeleid en het beheersen van de risico’s daarvan bij SPF goed geregeld zijn, bleek vorig jaar ook uit een beleggingsonderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) bij SPF. Trots vertelt Jo Mastenbroek dat hij verheugd is over de positieve uitkomst van dat onderzoek. “DNB gaf aan dat we ons gelukkig mogen prijzen met dit resultaat en dat naar aanleiding van het onderzoek geen grote acties genomen hoeven te worden door SPF”.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur het beleggingsbeleid van het fonds opnieuw onder de loep genomen. Dat heeft overigens niet tot grote wijzigingen geleid. Het fonds zoekt steeds naar een goed rendement bij een acceptabel risico. Zo zal SPF de komende tijd meer gaan beleggen in Nederlandse hypotheken die een goed risico-rendementsprofiel hebben. Ook zal in 2017 het beleggingsbeleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) herijkt worden.

Bestuurswijzigingen

En er waren in 2016 meer veranderingen in het bestuur van SPF. Frank Mortier, de vorige voorzitter van SPF, heeft het pensioenfonds verlaten. Voor hem heeft Leon Jacobs in het bestuur plaatsgenomen met de goedkeuring van DNB. Jacobs zit namens de werkgever in het bestuur. Hij heeft de laatste jaren deelgenomen aan het programma van successieplanning van het fonds en was ‘gereed’ om een functie in het bestuur te aanvaarden. Guido Croonen benadrukt dat de komst van Leon Jacobs laat zien dat het programma van successieplanning bij SPF goed werkt. “Het is van groot belang dat er continuïteit is op bestuurlijk gebied”.

 

Strategie

In 2016 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan het nadenken over de toekomst van het pensioenfonds. Jo Mastenbroek daarover: “We hebben ons de vraag gesteld of we als fonds op de middellange termijn levensvatbaar zijn en blijven. Immers, de pensioenwereld en wetgeving veranderen constant en we zien de tendens van steeds verdere individualisering van de pensioenen. Deze ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren van een pensioenfonds. Het wordt voor kleinere fondsen steeds moeilijker om zich te handhaven met een aanvaardbare kostenstructuur.” Guido Croonen zegt daarover: “SPF is zeker nog niet in de gevarenzone, maar we willen als bestuur wel tijdig nadenken over de toekomst van het fonds. We willen goed voorbereid en ingericht zijn voor de ontwikkelingen die we verwachten. De regering komt in 2017 mogelijk met een nieuw pensioencontract. Dit kan leiden tot grote veranderingen in de pensioenen. In 2017 zal het bestuur samen met de sociale partners (werkgever en vakbonden) bespreken op welke manier het fonds zich het beste kan voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen. Daarover moet duidelijkheid bestaan als eind 2018 de pensioenafspraken tussen vakbonden en de werkgever aflopen en vernieuwd moeten worden.

 

Gezamenlijk belang

Zowel Jo Mastenbroek als Guido Croonen zijn tevreden over de samenwerking in het bestuur en tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO) na het samengaan van Pensioenfonds SABIC IP en SPF.

Jo Mastenbroek en Guido Croonen
"We hebben nu één bestuur en verantwoordingsorgaan waar deelnemers van alle Nederlandse SABIC-vestigingen zich goed vertegenwoordigd voelen met één gezamenlijk belang.“
Communicatie

Het bestuur van SPF is nauw betrokken bij de communicatie met alle groepen deelnemers van het fonds. “We willen onze deelnemers op een begrijpelijke manier informeren over hun pensioenen bij SPF,” zegt Guido Croonen. “In 2016 hebben we dat onder meer gedaan door meerdere informatiebijeenkomsten te houden in Bergen op Zoom, Sittard, Geleen alsmede een aantal sessies via Lync. Tijdens die sessies is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Ik zie tot mijn vreugde dat behalve de gepensioneerden ook steeds meer actieve deelnemers deelnemen aan de sessies. Dat is een goede ontwikkeling. Naast deze bijeenkomsten is ook een groot aantal persoonlijke pensioengesprekken gevoerd met deelnemers.”
Dat de deelnemers tevreden zijn over de communicatie door SPF, bleek tijdens het jaarlijkse deelnemersonderzoek. 76% van onze deelnemers gaf aan vertrouwen te hebben in het fonds en 92% vindt dat ze voldoende geïnformeerd worden.

 

2017

Terugkijkend op het afgelopen jaar constateren voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van SPF dat er een goed rendement is gemaakt. Bestuurlijk zijn de zaken op orde, het bestuur en de adviescommissies zijn goed bemenst. Verder laten de eerste maanden van 2017 zien dat de positieve financiële ontwikkeling lijkt door te zetten.
Echter ook in 2017 zal het bestuur weer te maken krijgen met lastige pensioenvraagstukken. In het voorjaar van 2017 heeft De Nederlandsche Bank SPF laten weten dat de PPS-regeling niet meer van deze tijd is. Het bestuur zal zich daarom gaan buigen over de vraag of en hoe de huidige prepensioenregeling (PPS) zal moeten worden aangepast.
Daarnaast gaat het fonds verder met het zich voorbereiden op de toekomstige pensioenontwikkelingen en de daarbij behorende strategische richting.