SPF JAARBERICHT 2016 INHOUD

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Bij de beoordeling is doorslaggevend of er van een evenwichtige belangenafweging sprake was.

 • PASFOTO_PAUL_EIJSBOUTS
  P. Eijsbouts

  Voorzitter

 • PASFOTO_JAN_COENEN
  J.Coenen

  plv Voorzitter

 • PASFOTO_THEO_VANELSHOUT
  Th. van Elshout

 • PASFOTO_GERARD_TUMMERS
  G. Tummers

 • PASFOTO_JOHN_VANMOORSEL
  J. van Moorsel

 • PASFOTO_OLAF_TANT
  O. Tant

Het VO is van mening dat er bij SPF sprake is van goed bestuur en dat in 2016 er beleid is gevoerd waarbij getracht is met de belangen van alle deelnemers zoveel als mogelijk rekening te houden.
Er is volgens het VO gehandeld in overeenstemming met de statuten en reglementen van het fonds.

“Het algemeen oordeel van het VO over het gevoerde beleid in 2016 is positief. Het bestuur is volgens het VO deskundig, gemotiveerd en voert zijn missie uit in lijn met het uitgestippelde beleid.”

De volledige tekst van het oordeel van het VO en de reactie van het bestuur van SPF daarop is te vinden in het jaarverslag van SPF.