SPF JAARBERICHT 2019 INHOUD

Beloningsbeleid voor bestuurders

Het bestuur voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. SPF toetst en vergelijkt zoveel als mogelijk het beloningsbeleid bij externe partijen.


De leden van het bestuur en het VO die in dienst zijn van SABIC ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding vanuit SPF. Zij zijn in dienstbetrekking van SABIC en vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van SABIC. Er is geen sprake van een (aanvullende) beloning vanuit SPF. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur en het VO ontvangen een vergoeding gebaseerd op de Verordening vergoedingen Sociaal-Economische Raad 2011-2012.


De externe bestuursleden, de leden van de RvT en de externe beleggings- en risicoadviseur ontvangen een marktconforme vergoeding. Prestatiegerelateerde beloningen en ontslagvergoedingen vinden niet plaats.