SPF JAARBERICHT 2019 INHOUD

Hoe beleggen wij het geld

 

Om elke maand de pensioenen te kunnen uitkeren, zijn de pensioenpremies alléén niet voldoende. Een pensioenfonds moet beleggen. Door te beleggen, boeken we winst. Dat is rendement. Beleggingen leveren op lange termijn meer rendement op dan een spaarrekening. Het rendement geeft aan wat de belegging heeft opgebracht en wordt in een percentage uitgedrukt.

 

SPF heeft de beleggingen opgesplitst in een matching- en in een rendementsportefeuille.

Matchingportefeuille
De doelstelling van de matchingportefeuille is om een gunstig risico-/rendementsprofiel te realiseren met obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Hiermee wordt een hoge mate van zekerheid nagestreefd. Daarmee dekken we een deel van het renterisico af.

Rendementsportefeuille

De doelstelling van de rendementsportefeuille is om voldoende rendement te behalen om de toeslagambitie waar te maken. Door middel van actief beleid wordt binnen de toegestane risicoruimte geprobeerd additioneel rendement na kosten te behalen of een lager risicoprofiel te bewerkstelligen.

Om minder risico te lopen, spreidt SPF de beleggingen over diverse categorieën.
Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Inflation-linked bonds

  Dit zijn leningen aan (met name) overheden, waarbij de rente- en aflossingen gekoppeld zijn aan de inflatie. Dit betekent dat je gecompenseerd wordt voor gerealiseerde inflaties en dat daarmee een reëel rendement vastgelegd wordt.

 • Investment grade credits

  Dit zijn leningen aan bedrijven met een goede kredietwaardigheid. De looptijd van deze leningen is over het algemeen relatief kort (4-5 jaar). Vanwege de goede kredietwaardigheid is de kans dat de leningen inclusief rente terugbetaald worden zeer hoog en het risico laag.

 • Obligaties en leningen (vastrentende waarden)

  Hierbij wordt wereldwijd geld uitgeleend aan overheden en bedrijven. Het rendement (de zogenaamde rentevergoeding) is over het algemeen stabiel. Daarnaast belegt SPF ook in Nederlandse particuliere hypotheken.

 • Aandelen

  Hiermee wordt wereldwijd een belang genomen in het kapitaal van een onderneming. Er valt op langere termijn een hoger rendement te verwachten dan op obligaties, maar het risico is relatief groot.

 • Alternatieve beleggingen

  Dit is een beleggingscategorie waarvan een aantrekkelijk rendement wordt verwacht op de middellange termijn. Met de beleggingen binnen deze deelportefeuille wordt daarom gestreefd naar een aantrekkelijk rendement zonder afhankelijk te zijn van zogenaamde benchmarks (marktindices, zoals de AEX). Het gaat hier bijvoorbeeld om beleggingen in microfinanciering, infrastructuur en commodities.

 • Onroerend goed

  In onroerend goed kan op twee manieren belegd worden: direct (huizen, winkels en kantoren) en indirect (aandelen in onroerend goedfondsen). SPF belegt wereldwijd alleen in indirect onroerend goed.

 • Valuta overlay

  De bovenstaande beleggingen vinden plaats in verschillende valuta. Omdat de valuta in waarde kunnen stijgen of dalen ten opzichte van de euro, bestaat het rendement van de internationaal gespreide portefeuille voor een gedeelte uit valutarendementen. Om de invloed van valuta’s op het rendement in euro’s van het fonds te beperken, wordt gebruik gemaakt van valuta overlay. Hierbij dekt het fonds zich af tegen valutabewegingen.

 • Rente overlay

  De rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen wijkt af van de beleggingen. Hierdoor wordt er renterisico gelopen. Om dit risico te beperken wordt een gedeelte van het renterisico afgedekt. Hiertoe wordt belegd in vastrentende waarden en worden derivaten ingezet. De rente overlay bepaalt mede een deel van het fondsrendement.

SPF behaalde een mooi rendement in 2019 maar ook van een negatief rendement hoef je niet te schrikken.
SPF belegt met een lange horizon.
Schommelingen worden, naar verwachting, over de jaren gecompenseerd.