SPF JAARBERICHT 2019 INHOUD

Vooruitblik op 2020

Het bestuur verwacht dat het jaar 2020 voor het pensioenbeheer een overgangsjaar wordt richting een nieuw pensioenstelsel. De sociale partners (regering, bonden van werkgevers en vakverenigingen) in Den Haag zijn een pensioenakkoord  overeengekomen en dat vraagt om nadere uitwerking van een nieuw pensioencontract. Ingeschat wordt dat gedurende voortgaande onderhandelingen tussen betrokken partijen wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen beperkt van omvang zullen zijn.

 

Dat laat onverlet dat ingrijpende regelgeving zoals IORP II tijd nodig heeft om te beklijven. Het bestuur heeft de nodige aanpassingen in 2019 doorgevoerd. Hierover wordt in 2020 gerapporteerd aan DNB en vindt in het najaar van 2020 een evaluatie plaats. Dit alles vergt het komende jaar de nodige energie en aandacht van het bestuur van SPF.

 

Governance

Het bestuur wijzigt in twee opzichten in samenstelling:

  • De benoeming van Rudger Schiewer na toetsing door DNB;
  • De benoeming van Arnout Korteweg als nieuwe externe, onafhankelijke, voorzitter sinds 8 mei 2020.

Verder treedt Giselle Verwoort toe tot de Commissie Risk & Compliance en wordt toehoorder bij de Commissie Vermogensbeheer. Verdere mutaties volgen m.i.v. 1 juli 2020 in het kader van de implementatie van IORP2.

De functie van sleutelfunctiehouder audit wordt in Q1/Q2 bij een externe persoon belegd. 

 

Covid-19 & financiële markten

De Covid-19-uitbraak en daaruit voortvloeiende maatregelen die door verschillende landen zijn genomen om het virus in te perken hebben de activiteiten van SPF in het eerste kwartaal van 2020 echter aanzienlijk beïnvloed.

De dekkingsgraad daalde vanaf eind 2019 tot het eerste kwartaal 2020 met 15,0% (107,6% eind 2019 naar 92,6% Q1 2020). De verdere ontwikkeling van de dekkingsgraad gedurende 2020, is o.a. afhankelijk van de effectiviteit van de maatregelen die verschillende landen getroffen hebben ter bestrijding van Covid-19.

De financiële markten hebben in maart 2020 een forse klap gehad  met forse negatieve rendementen op zakelijke waarden. De aanleiding hiervoor was tweeledig. Enerzijds is er een pandemie uitgebroken waarop overheden verregaande maatregelen nemen en hebben genomen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Anderzijds  is een  sluipend olieconflict tussen Rusland en Saudi-Arabië geëscaleerd waardoor de olieprijs begin maart in een vrije val kwam en in de loop van maart met 55% daalde. Alle andere markten volgden: de wereldwijde aandelenmarkten daalden gemiddeld in beginsel met 25% om in de tweede helft van maart wat te herstellen. De beweeglijkheid (volatiliteit) in de markten nam sterk toe als gevolg van de grote onzekerheden en de liquiditeit en handelsvolumes in met name de obligatiemarkten droogden op. De overheden in Europa en de VS reageerden met (aankondigingen van) steunmaatregelen voor burgers en bedrijfsleven van ongekende omvang.  Ook centrale banken in Europa en de VS proberen de economie maximaal te ondersteunen met monetaire maatregelen (kopen overheidsobligaties en verlagen van reserve-eisen) en stimuleringspakketten. Over de uiteindelijke duur en impact van alle ontwikkelingen en maatregelen voor economische groei en financiële markten, valt op het moment van opmaken van het jaarverslag nog weinig te zeggen. Het bestuur van SPF volgt de ontwikkelingen nauwlettend.


Brexit

In 2020 is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gepland. Het bestuur heeft de gevolgen van een harde Brexit voor SPF onderzocht en de nodige maatregelen genomen om deze gevolgen zoveel mogelijk te mitigeren. Zaken als central clearing en contracten met externe vermogensbeheerders hebben hierbij de hoogste aandacht.

 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

In 2019 is het huidige beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen geëvalueerd. In 2020 gaat het bestuur zijn ambitieniveau opnieuw herijken en tevens beoordelen of het beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen moet worden aangepast of uitgebreid. Tevens wordt hierbij aandacht geschonken aan het feit dat SPF in 2018 het IMVB-convenant heeft ondertekend en worden als gevolg hiervan de noodzakelijk te ondernemen stappen bepaald. Tenslotte wordt ook het onderwerp klimaatbeleid onderdeel van de agenda van het bestuur in 2020.

 

Communicatiebeleid 2020 tot en met 2022

Vanaf 1 januari wordt het communicatiebeleid voor 2020 tot en met 2022 vastgesteld. Het beleid vanuit de vorige periode is effectief. Dit blijkt uit de diverse onderzoeken en contacten met deelnemers. Het beleid wordt aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de pensioencommunicatie op communicatief en technologisch gebied. Ook wordt rekening gehouden met ontwikkelingen inzake wetgeving, externe ontwikkelingen, best practices en andere relevante ontwikkelingen. Speerpunten in het nieuwe beleid zijn de verdere digitalisering en het aansluiten van de werkgever SABIC.

Een doelstelling, naast het opstellen van een herzien beleid, is de overige documenten betreffende communicatie hierin te integreren. Het jaarlijks Communicatieactieplan en het Relatiecommunicatieplan (eerder genaamd Relatiemanagementplan) maken, als bijlage, deel uit van het Communicatiebeleid.