SPF JAARBERICHT 2020 INHOUD

Duurzaamheidsbeleid van SPF

Duurzaamheid is voor SPF een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen. Het Duurzaamheidsbeleid is voor SPF een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de wereld, waarbij het fonds overtuigd is dat tegelijkertijd het risico- en rendementsprofiel van de portefeuille niet onder druk hoeft te staan. Het volledige duurzaamheidsbeleid (PDF) is te vinden op de website van SPF onder downloads.

 

In het duurzaamheidsbeleid van SPF staan de volgende 6 pijlers centraal:

 • Thematische aandachtsgebieden

  Met het ondertekenen van het brede spoor van het IMVB Convenant in december 2018 onderschrijft SPF de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de “UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. Met het commitment aan deze richtlijnen en principes wil SPF zich focussen op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die voor zijn deelnemers belangrijk zijn én als risicovol zijn geïdentificeerd voor zijn beleggingsportefeuille. Tegen deze achtergrond wil SPF zich in het bijzonder inzetten op het duurzaamheidsthema klimaatverandering.

 • ESG-integratie

  SPF benut waar mogelijk ESG-factoren in het beheer en voor de beoordeling van beleggingen. ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur).

 • Engagement

  SPF spoort bedrijven aan om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken. Ook worden bredere engagementtrajecten opgestart om hele sectoren aan te spreken.

 • Stembeleid en Corporate Governance

  Middels haar stemaanpak houdt SPF toezicht op alle Nederlandse beursgenoteerde (vastgoed)ondernemingen waarin zij belegt.

 • Uitsluitingen

  De basis voor het uitsluiten van ondernemingen en landen zijn de activiteiten die de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid onaanvaardbaar vinden. Het fonds belegt daarom niet in ondernemingen die op basis van de 10 principes van het Verenigde Naties Global Compact onacceptabel gedrag vertonen. Producenten van controversiële wapens zoals nucleaire wapens, biologische wapens, chemische wapens, verarmd uraniummunitie, en witte fosformunitie die niet onder de uitsluitingscriteria van het Global Compact vallen (zoals clustermunitie) worden ook uitgesloten. Op basis van bovenstaande criteria worden niet alleen aandelen uitgesloten, maar ook bedrijfsobligaties en staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de VN en/of de Europese Unie rust. Hierbij gaat het voornamelijk om mensenrechten vraagstukken en wapens.

 • Transparantie

  Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan publiceert SPF hierover jaarlijks in zijn jaarverslag. Hierin geeft SPF aan hoe in het desbetreffende jaar met duurzaamheid is omgegaan en welke resultaten er op het gebied van duurzaamheid zijn bereikt. In het kader van transparantie over waar SPF in belegt publiceert SPF op zijn website op jaarbasis een overzicht van de totale beleggingsportefeuille. Ook rapporteert SPF op zijn website over de uitkomsten van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Tot slot zijn er regelmatig items in de SPF Nieuwsbrief en op de website te vinden over het duurzaamheidsbeleid van SPF.

Om bedrijven en landen voor uitsluiting op het spoor te komen, onderzoekt Sustainalytics voor het fonds in welke bedrijven en landen het fonds niet zou moeten beleggen. Sustainalytics screent voor het fonds zowel ontwikkelde als opkomende markten op de genoemde criteria. SPF sloot in 2020 in totaal 99 bedrijven en 13 landen van het beleggingsuniversum uit.

Met de ondertekening van het IMVB-convenant in december 2018 legde SPF vast om de OESO-richtlijnen en VN Guiding Principles in te bedden in het beleid van het pensioenfonds, de uitbesteding aan externe dienstverleners en de monitoring en rapportage daarover. Vanaf 2022 zal SPF in zijn jaarverslag rapporteren over de voorgang van de invoering van het convenant.