SPF JAARBERICHT 2020 INHOUD
 • Wat vindt het
  verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij de beoordeling is doorslaggevend of er van een evenwichtige belangenafweging sprake was. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.

Samenstelling per mei 2021

 • VO_Kouwen van Rolf
  Rolf
  van Kouwen

  Voorzitter

 • VO_Lamoen van Ed
  Ed
  van Lamoen

 • JansenToine_20210318
  Toine
  Jansen

 • VO_Jonker Ben
  Ben
  Jonker

 • VO_Hellings Jan
  Jan
  Hellings

  plv. Voorzitter

 • Polderman Herman_20210318
  Herman
  Polderman

Het VO is van mening dat er sprake is van goed bestuur. Bij het maken van beleid en het uitvoeren ervan heeft het bestuur met de belangen van alle deelnemers zoveel als mogelijk rekening gehouden. Er is gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving, de statuten en de reglementen van het fonds.

Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar. De wereldwijde pandemie had op alle fronten invloed op het pensioenfonds: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen verliep vanaf maart 2020 nagenoeg uitsluitend nog via video-conferencing. Ook de uitvoerder van SPF, DPS, opereerde nagenoeg uitsluitend nog vanuit huis. En niet in de laatste plaats werden in maart de wereldwijde kapitaalmarkten fors geraakt, waardoor ook de financiële situatie van het fonds verslechterde.

Nog in april zorgde het bestuur ervoor dat een noodprocedure van kracht werd voor het geval de pandemie zou toeslaan en het bestuur niet meer handelingsbevoegd zou zijn. En in financieel opzicht herstelde de dekkingsgraad naar het einde van het jaar toe. De rente bleef op een historisch laag niveau, maar aandelenkoersen herstelden zich. Een consistent beleggingsbeleid heeft hiertoe bijgedragen.


Het algemeen oordeel
van het VO over het gevoerde beleid van
het bestuur in 2020 is positief.
Datzelfde geldt ook voor de getoonde slagvaardigheid bij bijzondere omstandigheden.Waar bracht het VO advies over uit?

In 2020 adviseerde het VO positief over het Communicatiebeleid voor de jaren 2020 tot en met 2022.
Verder was aan de orde de aanpassing van de Uitvoeringsovereenkomst (UO) vanwege het aansluiten van de SHPP-ondernemingen die afgesplitst worden van SABIC. Het VO stemde in met de aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst.

Tot slot adviseerde het VO positief over de aanpassing van het Beloningsbeleid, waarbij in de vergoedingen voor de leden van de RvT een component voor opleidingen werd opgenomen. De eerste termijn van Willeke Ong als lid van de RvT liep eind 2020 af. Het VO deed het bindende advies aan het bestuur om haar per 1 januari 2021 voor een periode van 4 jaar te herbenoemen.

 

Speerpunten van het VO in 2021

 • Het Pensioenakkoord, de wijze waarop het bestuur daar vorm aan geeft en de mate waarin belanghebbenden (waaronder het VO) betrokken worden bij kennisontwikkeling en de keuzes die gemaakt gaan worden. Van begin af aan is een goed communicatieplan onontbeerlijk om alle deelnemers mee te nemen in de komende ontwikkelingen.
 • De invoering van IORP 2. De organisatorische invulling van IORP 2 is eind 2020, begin 2021 afgerond. Het VO hecht veel waarde aan de onafhankelijkheid van de Sleutelfunctiehouders en de juiste periodieke rapportagelijnen. De focus van het VO is in 2021 met name gericht op de wijze waarop risicomanagement wordt vormgegeven: wat zijn de verantwoordelijkheden van de Sleutelfunctiehouder Risicobeheer ten opzichte van die van de Commissie Risk & Compliance?
 • De uitvoering van het IT-beleid. Hierbij gaat het met name om de uitvoerbaarheid van de toekomstige pensioenregeling en de wendbaarheid van het fonds en de uitvoerder om dit te realiseren. Bij wendbaarheid gaat het met name ook om het benutten van kansen en het realiseren van een infrastructuur waarmee het mogelijk is om – in het belang van alle deelnemers – een nieuw pensioencontract uit te voeren.
 • Evenwichtige belangenafweging en hoe het bestuur de evenwichtigheid onderbouwt.


Begin 2020 constateerde het VO dat het een meer pro-actieve houding richting bestuur wenst in te nemen. Het Pensioenakkoord is bij uitstek een dossier waar het VO vroegtijdig bij betrokken wenst te worden, ook omdat het VO in een later stadium van de overgang naar een nieuw pensioencontract een belangrijke inbreng heeft.

Daarnaast zullen op basis van de Jaaragenda van het bestuur belangrijke onderwerpen gepland worden en zal het DB verzocht worden daarop in te gaan in het periodieke overleg.

In 2020 is het VO gestart met een zelfevaluatie. Deze is begin februari 2021 afgerond. Het VO is in zijn algemeenheid tevreden over zijn eigen functioneren en de relatie met het DB en de overige fondsorganen. Aandachtspunt is om meer het jaarplan van het bestuur en minder de bestuursbesluiten leidend te laten zijn voor de agenda van het overleg. Qua opleidingsplan zal de aandacht de komende periode gericht zijn op de invoering van het nieuwe Pensioenakkoord.


De volledige tekst van het oordeel van het VO en de reactie van het bestuur van SPF daarop is te vinden in het jaarverslag van SPF