SPF JAARBERICHT 2021 INHOUD

Vooruitblik op 2022

Nieuw pensioenstelsel

Het bestuur verwacht dat het jaar 2022 een belangrijk jaar wordt richting een nieuw pensioenstelsel. Voor de zomer wordt naar verwachting het wetsvoorstel hieromtrent naar de Tweede Kamer gestuurd. Het fonds is in samenwerking met sociale partners SABIC (werkgever en vakverenigingen) gestart met het traject om te komen tot een nieuw pensioencontract voor SABIC. De uitwerking van het pensioenakkoord krijgt vorm door het opstellen van het transitieplan, implementatieplan en een communicatieplan met deelnemers. Over de (tijdige) ontwikkelingen op dit vlak worden de stakeholders van het fonds geïnformeerd.

 

Financiële positie

De dekkingsgraad heeft over de eerste maanden van 2022 een stijging laten zien, met name door de rentestijging. De nominale dekkingsgraad kwam eind maart uit op 123,3% en de beleidsdekkingsgraad tekende een niveau van 114,8% op.

 

Covid-19 & financiële markten

De combinatie van maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), stimuleringsmaatregelen door overheden en de hoge vaccinatiegraad maken verder economisch herstel in 2022 mogelijk.

De verdere ontwikkeling van de COVID-19-pandemie, bijvoorbeeld het al dan niet ontstaan van nieuwe varianten, en de gevolgen van de maatregelen van overheden in het kader van de pandemie voor de verdere economische ontwikkeling, zijn moeilijk in te schatten. Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

 

De inval in de Oekraïne

Begin 2022 nam de dreiging van Rusland om militair in te grijpen in Oekraïne toe. Nadat Rusland de Oekraïne daadwerkelijk was binnengevallen, op 24 februari, had dat een aantal effecten tot gevolg. SPF had slechts een zeer beperkt belang in Russische beleggingen, namelijk minder dan 0,03% van het vermogen. Daarmee was de directe impact op de portefeuille klein.

Op de internationale markten waren de effecten echter ingrijpender. De prijs voor olie steeg fors en die voor gas zelfs spectaculair. De Westerse wereld reageerde eensgezind door sancties tegen de Russische staat en bedrijven en oligarchen uit te spreken. Na een aanvankelijke daling herstelden aandelenbeurzen zich en bereikten niveaus van vóór de Russische inval. Rentes liepen verder op, gevoed door toegenomen inflatieverwachtingen.

Daar waar in eerste instantie de verwachting was dat de gestegen inflatie tijdelijk was, overheerst nu de gedachte dat deze wel eens de eerstkomende jaren op een hoog niveau zou kunnen blijven.

Vooralsnog heeft het bestuur mogelijke scenario’s over het verloop van de oorlog uitgewerkt en expliciet gemaakt wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de wereldeconomie. Voor geheel 2022 is en blijft het lastig om een voorspelling af te geven hoe de economie zich ontwikkelt en wat dat betekent voor het beleid van het fonds. Het fonds heeft aan de hand van de mogelijke scenario’s verschillende beleidsopties overwogen, maar besloten om vooralsnog aan het langetermijnbeleid vast te houden vanwege de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de huidige crisis.


Search for yield

Voor 2022 blijft, evenals in voorgaande jaren, de lage rente, die binnen de pensioensector als het primaire risico voor de balans van pensioenfondsen wordt aangemerkt, een aandachtspunt. Als gevolg van de lage rente wordt ook in 2022 gekeken naar investeringen in alternatieve beleggingen die binnen een acceptabel risicoprofiel meerwaarde opleveren.

 

Duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid heeft in 2021 meerdere keren op de agenda van het bestuur gestaan. In het kader van de verplichtingen die voorvloeien uit de SFDR heeft het bestuur diverse besluiten genomen. In het kader van artikel 8 SFDR heeft het bestuur gekozen om de pensioenregeling als “lichtgroen” te classificeren. Het bestuur geeft hiermee aan dat de regeling ecologische en sociale karakteristieken promoot. Aan deze classificatie zitten twee belangrijke gevolgen, namelijk dat het pensioenfonds vanaf 2022 volgens de EU Taxonomie dient te rapporteren over het deel van de activa welke aangemerkt wordt als ecologisch duurzaam. Daarnaast dient SPF bij het in werking treden van SFDR-level 2 (1 januari 2023) meer gedetailleerde informatie te publiceren over zijn duurzaamheidsbeleid op zijn website, in de Pensioen123 en in het jaarverslag. In het kader van de verplichtingen uit het IMVB-convenant gaan per 1 juli 2022 bepaalde vereisten gelden. Het bestuur heeft de noodzakelijke acties hiervoor al in 2021 uitgezet.

Tijdens de themadag van oktober 2021 heeft het bestuur haar ambitie op het gebied van klimaat(beleggen) besproken. Dit heeft mede geresulteerd in een aantal acties die in 2022 op de bestuursagenda worden gezet, waaronder het onderzoeken van de mogelijkheden tot meten/monitoring van de carbon uitstoot van de beleggingsportefeuille en het onderzoeken van de mogelijkheden tot thematisch beleggen binnen de portefeuille. Ook staat voor 2022 een onderzoek naar de wensen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op het gebied van duurzaam beleggen op de agenda. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen bij het verder door ontwikkelen van het duurzaamheidsbeleid van SPF.

 

Communicatiebeleid 2020 tot en met 2022

In het voorjaar van 2021 werd een deelnemersonderzoek uitgevoerd. De doelgroepen die voor dit onderzoek benaderd werden, waren de deelnemers en gepensioneerden. Uit dit onderzoek bleek dat het beleid effectief is. Dit blijkt ook uit de diverse andere onderzoeken en contacten met deelnemers. Indien nodig wordt het beleid aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zo wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de pensioencommunicatie op communicatief en technologisch gebied. Datzelfde geldt ook voor ontwikkelingen zoals wetgeving, externe ontwikkelingen en als zich best practices voordoen. Speerpunten in het beleid zijn de verdere digitalisering en het aansluiten van de werkgever SABIC.

Een belangrijk aandachtspunt in de communicatie wordt het nieuwe pensioencontract. In eerste instantie zijn de sociale partners aan zet om te komen tot afspraken en ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie daarover bij hen. Dat laat onverlet dat ook het fonds in de loop van 2022 keuzes moet maken. Zo moet het bestuur een besluit nemen of het fonds gebruik gaat maken van het Transitie FTK.

Pensioenuitvoering

DSM heeft SPF geïnformeerd dat DSM zich gaat bezinnen op de wijze waarop de pensioenregelingen bij DSM in Nederland worden uitgevoerd. Onderdeel van dit bezinningsproces is de herijking van DPS, de uitvoerder van de regeling van SPF.

De huidige dienstverleningsovereenkomst met DPS eindigt per 31 december 2023. Met het oog daarop had SPF al gepland om zich nader te oriënteren op de uitvoering vanaf 1 januari 2024. Naar aanleiding van de herijking van DPS heeft het bestuur besloten om de hiermee gepaard gaande marktverkenning en scenario-analyse versneld uit te voeren. Het doel hiervan is om de continuïteit van de pensioenuitvoering te borgen.