SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD

Vooruitblik op 2019

Nieuwe pensioenovereenkomst 2019-2023 / Nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2019-2023 / Nieuwe dienstverleningsovereenkomst 2019-2023 

De werkgever(s) en de vakbonden van SABIC hebben een nieuwe pensioenovereenkomst afgesloten voor de looptijd 2019 tot en met 2023. De belangrijkste aanpassingen voor de basispensioenregeling zijn de verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar en de daaraan gekoppelde verhoging van de  pensioenopbouw naar 1,875%. Alle opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken met een andere pensioenrekenleeftijd zijn per 1 januari 2019 omgerekend naar ouderdomspensioenaanspraken met pensioenrekenleeftijd 68 jaar.  Verder is afgesproken de risicohouding en de huidige premiehoogte van 25,5% van de salarissom te continueren voor de periode 2019 tot en met 2023.

Het fonds toetste in het vierde kwartaal van 2018 de nieuwe pensioenovereenkomst op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en financierbaarheid en besloot op basis daarvan besloten tot het in uitvoering nemen van de nieuwe pensioenovereenkomst per 1 januari 2019.

Eind 2018 liep de huidige uitvoeringsovereenkomst tussen SABIC en SPF af. Het jaar 2018 heeft dan ook mede in het teken gestaan van de voorbereiding voor het tot stand komen van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst vanaf 2019 voor een periode van 5 jaar. SABIC en SPF hebben op 2 november 2018 hun handtekening gezet onder de uitvoeringsovereenkomst.

 

Eind 2018 liep ook de dienstverleningsovereenkomst tussen SPF en DPS af. Eind 2017 stelde het bestuur van SPF een werkgroep in die tot taak kreeg een nieuwe DVO uit te onderhandelen met DPS. SPF heeft zich laten ondersteunen door een derde partij en heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd inzake kwaliteit en kosten. Het intensieve onderhandelingstraject tussen de werkgroep en DPS leidde ertoe dat op 2 november 2018 een nieuwe DVO voor de periode 2019-2023 getekend is.

   

Brexit

In 2019 is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gepland. Het bestuur onderzoekt de gevolgen van een harde Brexit voor het pensioenfonds en neemt de nodige maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te mitigeren. Zaken als central clearing en contracten met externe vermogensbeheerders hebben hierbij vooral de hoogste aandacht en zijn een topprioriteit voor SPF.

 

IORP II

Begin 2019 is de invoering van IORP II in nationale wetgeving gepland. Dit betreft Europese regelgeving over onder andere organisatie (Governance) en Communicatie van pensioenfondsen. In Nederland was dit al goed geregeld en hebben we last van de remmende voorsprong en moeten we meebewegen. Er zijn maatregelen genomen door SPF om hieraan te voldoen. Voor de deelnemer gebeurt dit op de achtergrond; hij/zij merkt daar niets van. De wijzigingen voor communicatie: op het UPO 2019 moeten onder andere dekkingsgraad, pensioenleeftijd en premie worden vermeld. Voor het UPO 2020 is een grotere wijziging in aantocht en zullen 3 scenario’s voor het pensioen getoond worden: een verwacht pessimistisch en optimistisch.

 

Deelnemersonderzoek april 2019

Tweejaarlijks onderzoek dat wordt gehouden onder alle medewerkers van SABIC. We hopen dat jullie hebben meegedaan zodat we met jullie feedback de communicatie verder kunnen verbeteren.

 

Nettopensioenregeling 1 juli 2019

De regeling gaat per 1 juli uitgebreid en verbeterd worden. De medewerkers die het betreft ontvangen via mail een informatiepakket. Er worden op 5 juni ook webinars georganiseerd. Begin juni volgt een persoonlijke brief.