SPF JAARBERICHT 2020 INHOUD

Vooruitblik op 2021

Het bestuur verwacht dat het jaar 2021 voor het pensioenbeheer een overgangsjaar wordt richting een nieuw pensioenstelsel. De regering, in samenwerking met sociale partners (werkgeversorganisaties en vakverenigingen) in Den Haag, zijn een pensioenakkoord overeengekomen en dat vraagt om nadere uitwerking van een nieuw pensioencontract. Ingeschat wordt dat gedurende de voortgaande onderhandelingen tussen betrokken partijen wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen beperkt van omvang zullen zijn. 


De uitwerking van het pensioenakkoord zal in de komende periode gestalte worden gegeven, waarover overleg gevoerd wordt tijdens de pensioentafels met vakverenigingen en SABIC als werkgever. De uitwerking van het pensioenakkoord zal vorm krijgen door het opstellen van het transitieplan, implementatieplan en een communicatieplan met deelnemers. Over de (tijdige) ontwikkelingen op dit vlak zullen de stakeholders van het fonds worden geïnformeerd.

Het pensioenakkoord is hét centrale thema in het jaarplan voor 2021 waarin de onderdelen van de strategie van het fonds zijn uitgewerkt. Belangrijke andere thema’s zijn de toekomstbestendigheid van IT, de uitvoering van een zogenaamde Eigen Risicobeoordeling en maatschappelijk verantwoord beleggen. Op deze onderwerpen heeft het bestuur in 2020 al stappen gezet, maar deze onderwerpen winnen in 2021 aan belang.

 

Missie, visie en core beliefs

Het bestuur heeft geconstateerd dat haar missie- en visie-statements aan herijking toe zijn. In het eerste halfjaar van 2021 zijn missie, visie en core beliefs van het fonds door het bestuur opnieuw bepaald. De ontwikkeling van core beliefs biedt het bestuur vervolgens handvatten om de komende jaren o.a. de invulling van het Pensioenakkoord aan te toetsen.

 

Governance

Begin 2021 besloot het bestuur om de bezetting van de commissies aan te passen, dit in verband met het vertrek van Arthur Smit en het toetreden in het bestuur van John van Moorsel. Samenvattend zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Jos van Gisbergen heeft in zijn hoedanigheid van Sleutelfunctiehouder Risicobeheer het voorzitterschap op zich genomen van de Commissie Risk & Compliance.
  • John van Moorsel werd lid van de Commissie Risk & Compliance en toehoorder van de Commissie Vermogensbeheer.
  • Giselle Verwoort is toegetreden tot de Commissie Vermogensbeheer. De Nederlandsche Bank heeft daar in februari 2021 mee ingestemd.
  • De voorzitters van de Commissie Pensioenen & Communicatie (Angela Peters) en de Commissie Vermogensbeheer (Marcel Roberts) zijn aangesloten als toehoorder in de Commissie Risk & Compliance.
  • De onafhankelijk voorzitter van SPF kan aansluiten als toehoorder bij alle vergaderingen van de commissies.

In het risicobeheermodel van SPF is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor het risicomanagement primair te beleggen bij de 1e lijns commissies: de Commissie Pensioenen & Communicatie en de Commissie Vermogensbeheer. De nieuw aangestelde risicoadviseur, Ben Velzeboer, adviseert beide commissies.
Evenwichtige besluiten zijn essentieel in het huidige pensioenstelsel. Alle belanghebbenden bij het fonds moeten de door het bestuur genomen besluiten ervaren als evenwichtig. Getuige het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de bevindingen van de raad van toezicht is daarvan ook sprake. Wel adviseren deze gremia om de evenwichtigheid van besluiten nog nadrukkelijker te beargumenteren en onderbouwen. Het bestuur neemt deze adviezen ter harte.

 

Financiële positie

De dekkingsgraad liet over de eerste maanden van 2021 een stijging zien, met name door de rentestijging. De dekkingsgraad kwam per einde van het eerste kwartaal 2021 uit op 110,6% en de beleidsdekkingsgraad op 100,5%.

 

Covid-19 & financiële markten

De combinatie van de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) en hoopgevende berichten over vaccins oogt positief voor verder economisch herstel in 2021.
Overheden reageerden aan het einde van het jaar 2020 massaal op de toename van het aantal besmettingen in het kader van de Covid-19 pandemie door het instellen van maatregelen om de samenkomst van groepen mensen zoveel mogelijk te beperken door het instellen van lockdowns. De onzekerheden in de markt blijven daardoor nog steeds aanzienlijk. De gevolgen van de maatregelen van overheden in het kader van de Covid-19 pandemie voor de verdere economische ontwikkeling zijn moeilijk in te schatten. Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Search for yield

Voor 2021 blijft, evenals in voorgaande jaren, de lage rente, die binnen de pensioensector als het primaire risico voor de balans van pensioenfondsen wordt aangemerkt, een aandachtspunt. Als gevolg van de lage rente wordt ook in 2021 gekeken naar investeringen in alternatieve beleggingen die binnen een acceptabel risicoprofiel meerwaarde opleveren. Deze zogeheten search for yield wordt in 2021 evenals in 2020 voortgezet.

 

Duurzaamheidsbeleid

In 2020 evalueerde het bestuur het huidige beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en besloot om een aantal pijlers aan het duurzaamheidsbeleid van het pensioenfonds toe te voegen, waaronder engagement. Het bestuur onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om het stembeleid uit te breiden. In het kader van het IMVB-convenant stelde het bestuur het thematisch aandachtsgebied klimaatverandering vast. In 2021 zal duurzaamheid prominent op de agenda van de bestuursvergadering staan. Onder meer het vaststellen van de ambitie in het kader van het thema klimaatverandering en de verdere invulling hiervan en het voldoen aan de vereisten vanuit de SFDR-wetgeving en de IMVB-convenant zullen uitvoerig worden besproken.

 

Communicatiebeleid 2020 tot en met 2022

Sinds 1 januari 2020 is het communicatiebeleid voor de periode 2020 tot en met 2022 van kracht. Het beleid is effectief, zo blijkt uit de diverse onderzoeken en contacten met deelnemers. Indien nodig wordt het beleid aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zo wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de pensioencommunicatie op communicatief en technologisch gebied. Datzelfde geldt ook voor ontwikkelingen zoals wetgeving, externe ontwikkelingen en wanneer zich best practices voordoen. Speerpunten in het nieuwe beleid zijn de verdere digitalisering en het aansluiten van de werkgever SABIC.

In het voorjaar van 2021 wordt een deelnemersonderzoek uitgevoerd. De doelgroepen die voor dit onderzoek benaderd worden zijn de deelnemers en gepensioneerden.

Een belangrijk aandachtspunt in de communicatie is het nieuwe pensioencontract. In eerste instantie zijn de sociale partners aan zet om te komen tot afspraken en ligt de verantwoordelijkheid voor de communicatie daarover bij hen. Dat laat onverlet dat ook het fonds in de loop van 2021 keuzes moet maken.


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/spfjaarber/domains/spf-jaarbericht.nl/public_html/includes/templates/controller/main.php on line 49