SPF JAARBERICHT 2018 INHOUD
  • Wat vindt het
    Verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij de beoordeling is doorslaggevend of er van een evenwichtige belangenafweging sprake was. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.

Bestuurswisselingen

Theo van den Elshout nam afscheid van het VO. De vacante positie is op voordracht van de werkgever ingenomen door Rolf van Kouwen. Op basis van het rooster van aftreden waren de pensioengerechtigden in het VO per 1 januari 2019 aftredend. Zowel Jan Coenen als Olaf Tant zegden eind 2018 hun lidmaatschap van het VO op. Jan Hellings en Ed van Lamoen stelden zich kandidaat om de vacante posities in te nemen. Verder meldden zich geen kandidaten. Beiden zijn daarom door het VO voorgedragen en door het bestuur benoemd als lid van het VO per 1 januari 2019.

VO_2

Samenstelling per mei 2019
v.l.n.r.: Ed van Lamoen, Rolf van Kouwen, Gerard Tummers, Ben Jonker en Jan Hellings. Op de foto ontbreekt John van Moorsel.

Het VO is van mening dat er sprake is van goed bestuur en dat er beleid is gevoerd, waarbij getracht is met de belangen van alle deelnemers zoveel als mogelijk rekening te houden. Er is gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving, de statuten en de reglementen van het fonds. In het fonds gaat veel geld om. Het bestuur is zich bewust van zijn fiduciaire verantwoordelijkheid. Daar waar in de uitvoering verbetering nodig is, schroomt het niet om investeringen te doen. Dat laat onverlet dat het bestuur ook kritisch is op kosten: doublures en bovenmatige complexiteit worden zo veel mogelijk vermeden.


Het algemeen oordeel
van het VO over het gevoerde beleid van
het bestuur in 2018 is positief. 


In 2018 heeft het bestuur intensief gewerkt aan het afhandelen van zijn strategische agenda. Centraal stond daarin de Dienstverleningsovereenkomst met DSM Pension Services (DPS). De inspanningen die zowel het bestuur als de uitvoerder moesten plegen, kunnen moeilijk overschat worden. Centraal stond het afsluiten van een contract dat continuïteit moet borgen, maar tegelijkertijd bij wijzigende wet- en regelgeving of veranderende marktomstandigheden ruimte voor partijen moet bieden om te komen tot andere afspraken. In het belang van deelnemers is het bestuur erin geslaagd om de als positief ervaren samenwerking met DPS te continueren.


De volledige tekst van het oordeel van het VO en de reactie van het bestuur van SPF daarop is te vinden in het jaarverslag van SPF