SPF JAARBERICHT 2021 INHOUD
 • Wat vindt het
  verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij de beoordeling is doorslaggevend of er van een evenwichtige belangenafweging sprake was. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.

Samenstelling per mei 2022

 • VO_Kouwen van Rolf
  Rolf
  van Kouwen

  Voorzitter

 • VO_Lamoen van Ed
  Ed
  van Lamoen

 • JansenToine_20210318
  Toine
  Jansen

 • VO_Hellings Jan
  Jan
  Hellings

  plv. Voorzitter

 • Polderman Herman_20210318
  Herman
  Polderman

 • ReneWitjes
  René
  Witjes

Samenvattend oordeel

Het oordeel van het VO is positief. Belangrijke elementen die dat oordeel bepalen zijn:

 • Het bestuur is proactief in het nemen van initiatieven ter voorbereiding van de invoering van het Pensioenakkoord. Daarbij is het wel afhankelijk van besluitvorming door de Sociale Partners.
 • De governance is op orde, onder meer door beleid inzake succession planning. Ontstane vacatures worden op een goede wijze ingevuld. De sleutelfuncties zijn adequaat ingeregeld en functioneren goed. Tevens zijn dit jaar ook veel governance gerelateerde documenten geactualiseerd.
 • In de pandemie heeft het bestuur vaste koers gehouden. Er zijn geen ad-hoc besluiten genomen om van koers te veranderen, maar er is weloverwogen vastgehouden aan het langetermijnbeleid.
 • Ook op het vlak van ESG worden stappen gezet. Het bestuur heeft het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en is gestart met het implementeren van beheersmaatregelen.

In 2021 heeft het bestuur het VO advies opgepakt en Missie, Visie en Core beliefs herschreven. In plaats van uit te gaan van het fonds, heeft het bestuur in het nieuwe missionstatement de deelnemer centraal gesteld. Het VO is positief over deze benadering.

Het bestuur heeft ook ingezet op het vergroten van de diversiteit binnen en het zeker stellen van de continuïteit van de verschillende fondsgremia. Eén van de middelen om het beleid te realiseren is het periodiek organiseren van de SPF Academy. In 2021 is weer een opleidingsklas gestart. Het VO is enthousiast over de diversiteit van de groep.

 

Speerpunten van het VO in 2022

Het VO heeft voor het komend jaar de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Het Pensioenakkoord Alhoewel Sociale Partners in eerste instantie aan zet zijn, is een goed communicatieplan onontbeerlijk om alle deelnemers mee te nemen in de komende ontwikkelingen. Het VO wenst vinger aan de pols te houden over alle relevante aspecten van het Pensioenakkoord, temeer daar het VO uiteindelijk een oordeel zal worden gevraagd over de evenwichtigheid van de gekozen invulling.

 • Het IT-beleid De concrete aanpassingen die leiden tot het verder bestuurlijk “in control” komen en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Daarnaast hecht het VO bijzonder belang aan de resultaten van het project Datakwaliteit en de noodzakelijke verbeterstappen om goed voorbereid te zijn op de overgang naar het nieuwe pensioencontract.

 • Maatschappelijk verantwoord beleggen Het VO beoordeelt in hoeverre SPF een eigen koers gaat varen dan wel aansluit bij ontwikkelingen bij de werkgever SABIC. Een ander belangrijk aandachtspunt is de impact van het beleid: in hoeverre zijn eventuele meerkosten voor MVB-beleid te verantwoorden?

 • Evenwichtige besluiten De wijze van onderbouwing van de evenwichtigheid van bestuursbesluiten blijft een belangrijk punt van aandacht. Verder zal het VO op basis van de Jaaragenda onderwerpen inplannen en zal het DB verzocht worden daarop in te gaan in het periodieke overleg.

 

Daarnaast zullen op basis van de Jaaragenda van het bestuur belangrijke onderwerpen gepland worden en zal het DB verzocht worden daarop in te gaan in het periodieke overleg.

De volledige tekst van het oordeel van het VO en de reactie van het bestuur van SPF daarop is te vinden in het jaarverslag van SPF (PDF)